Tjänster

Vi kan vara er kompletta externa ekonomiavdelning eller hälpa er med enstaka delar,

helt beroende på era behov.

 

Medan vi avlastar er får ni möjlighet att lägga fullt fokus på er kärnverksamhet.

 

VÅRA TJÄNSTER

Bokföring

Vi gör allt inom löpande bokföring. Vi kan vara behjälpliga vid uppstarten av ditt bolag då du exempelvis behöver upprätta affärsplan, startbudget och sätta upp rutiner för administrationen. Vi kan upprätta kundfakturor, registrera betalningar, sköta betalningspåminnelser till kunder, göra utbetalningar, upprätta likviditets- och resultatbudget, sköta kvittohantering, redovisa skattedeklaration för moms, göra avstämningar och vi lämnar månadsrapporter med balans- och resultatrapport.

 

Lön

Personalen är oftast en av verksamhetens allra viktigaste resurser men också den största kostnaden för bolaget.

Vi gör allt inom lön. Upprättar månatliga lönebesked, gör löneutbetalningar, tar fram underlag till bokföring, redovisar skattedeklaration för lön, hantering av semesterberäkning, hjälper till med rapportering till Fora och SCB. Slutligen hjälper vi till med redovisning av kontrolluppgifter för lön och vinstutdelning till Skatteverket.

Årsredovsning

Oavsett om din verksamhet har en revisor eller inte måste en årsredovisning upprättas och lämnas till Bolagsverket för respektive räkenskapsår för alla aktiebolag. Vi kan hjälpa er med allt kring årsbokslutet. Vi eller din revisor ser till att årsredovisningen sänds in i tid till Bolagsverket.

Som auktoriserad redovisningskonsult har vi möjlighet att lämna en bokslutsrapport. Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningskonsulten följer en standard och att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet.

Inkomstdeklaration

När årsbokslutet och årsredovisningen är klar sammanställs uppgifterna i en inkomstdeklaration. Vi ansvarar för att den upprättas och sänds in i tid till Skatteverket.

I samband med att vi gör ditt bolags inkomstdeklaration har vi även kontroll på att din privata deklarationsblankett K10, kvalificerad andelar i fåmansföretag tas fram årligen.

Ovanstående är bara ett axplock av alla tjänster vi kan erbjuda.

Hör av er redan idag och berätta på vilket sätt vi kan hjälpa just er.

Vår policy för behandling av personuppgifter

 

Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

 

Bakgrund

Denna policy gäller när Bingestam Redovisning AB (”Byrån”), 559028-7008 utför behandling av personuppgifter. Byråns behandling av personuppgifter följer de allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddsförordningen GDPR.

 

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Byrån och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.

 

Byråns behandling av personuppgifter

Byrån kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Byrån som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för Uppdragstagarens berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Byrån kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Byrån berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

 

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Byrån även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Byrån kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event som Byrån anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Byråns berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

 

Överföring till tredje land

Personuppgifter kan komma att behandlas av Byrån s nätverksbyråer och annan som anlitas av Byrån i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Byrån uppdrag; de kan vara baserade såväl inom som utanför EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå, ansvarar Byrån för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder [t.ex. genom standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av EU-kommissionen i enlighet med artikel 46 i dataskyddsförordningen ,] och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

 

Mottagare av informationen

Byrån är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

 

Byrån kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Byrån i syfte att kontrollera och upprätthålla Byråns opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Byrån kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Byrån ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

 

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Byrån ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Byrån system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 

Rättigheter såsom registrerad

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

 

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Byrån skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Byrån att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Byrån personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

 

Kontaktperson vid frågor:

 

Bingestam Redovisning AB

Maria Bingestam

070-55 65 150

maria@bingestamredovisning.se